Användarvillkor

Artikel 1 – Definitioner

I dessa villkor avses följande:

Ångerperiod: den tidsperiod under vilken konsumenten har rätt att utöva sin ångerrätt;

 

Konsument: en fysisk person som inte agerar i utövandet av yrke eller näringsverksamhet och ingår ett avtal på distans med företagaren;

 

Dag: kalenderdag;

 

Långsiktig transaktion: ett avtal på distans avseende en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller konsumtionsåtagande är fördelat över tid;

 

Hållbar lagringsenhet: varje medium som möjliggör för konsumenten eller företagaren att lagra information riktad till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida åtkomst och oförändrad reproduktion av den lagrade informationen;

 

Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att avstå från avtalet på distans under ångerperioden;

Företagare: en fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster på distans till konsumenter;

 

Avtal på distans: ett avtal där, inom ramen för ett system för försäljning på distans av produkter och/eller tjänster som organiseras av företagaren, används en eller flera tekniker för distanskommunikation från avtalsförhandling till dess avtalet sluts;

 

Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren samtidigt befinner sig på samma plats.

 

Allmänna villkor: dessa allmänna villkor från företagaren.

 

Artikel 2 – Företagarens identitet

SL Commerce B.V. , Brinklanderweg 24, 6744PC, Ederveen, the Netherlands
Företagets nummer 91969743
Momsregistreringsnummer NL865834878B01

Email: info@easyhearsverige.com

 

Artikel 3 – Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje avtal på distans och beställningar mellan företagaren och konsumenten.

Innan avtalet på distans ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt, kommer det att anges innan avtalet på distans ingås att de allmänna villkoren finns tillgängliga hos företagaren och kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten på begäran så snart som möjligt.

Om avtalet på distans ingås elektroniskt, kan, i avvikelse från föregående stycke och innan avtalet på distans ingås, texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den kan lagras på ett hållbart lagringsmedium. Om detta inte är rimligt möjligt, kommer det att anges innan avtalet på distans ingås var de allmänna villkoren elektroniskt kan granskas och att de kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten elektroniskt eller på annat sätt på begäran.

I händelse av att specifika produkt- eller tjänstevillkor är tillämpliga tillsammans med dessa allmänna villkor, gäller det andra och tredje stycket motsvarande, och konsumenten kan i händelse av motstridiga allmänna villkor alltid åberopa den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor på något sätt blir helt eller delvis ogiltiga eller ogiltiga, förblir avtalet och dessa villkor i övrigt i kraft och den berörda bestämmelsen kommer att ersättas i ömsesidig överenskommelse så snart som möjligt för att så nära som möjligt närma sig den ursprungliga avsikten.

Situations som inte regleras i dessa allmänna villkor ska bedömas "i enlighet med andan" av dessa allmänna villkor.

Oklarheter om tolkningen eller innebörden av en eller flera bestämmelser i våra villkor ska tolkas "i enlighet med andan" av dessa allmänna villkor.

 

Artikel 4 – Erbjudandet

Om ett erbjudande har begränsad giltighetstid eller sker under villkor ska detta tydligt anges i erbjudandet.

Erbjudandet är icke-bindande. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och exakt beskrivning av de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att möjliggöra en korrekt bedömning av erbjudandet av konsumenten. Om företagaren använder bilder är dessa en korrekt återgivning av de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet binder inte företagaren.

Alla bilder, specifikationer och uppgifter i erbjudandet är indikativa och kan inte vara grund för skadestånd eller upplösning av avtalet.

Bilder av produkter är en korrekt återgivning av de erbjudna produkterna. Företagaren kan inte garantera att de visas färgerna exakt överensstämmer med produkternas faktiska färger.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med acceptans av erbjudandet. Detta inkluderar särskilt:

 • Priset, med undantag för tullavgifter och importmoms. Dessa ytterligare kostnader kommer att bäras av och på risk för kunden. Posten och/eller kurirtjänsten kommer att använda den särskilda ordningen för post- och kurirtjänster för import. Denna ordning gäller när varorna importeras till destinationslandet inom EU, vilket är fallet här. Post- och/eller kurirtjänsten kommer att ta ut moms (antingen tillsammans med de debiterade tullavgifterna eller separat) från mottagaren av varorna;
 • Eventuella leveranskostnader;
 • Hur avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta ändamål;
 • Om ångerrätten är tillämplig eller inte;
 • Betalningsmetod, leverans och utförande av avtalet;
 • Tidsramen för acceptans av erbjudandet, eller tidsramen inom vilken företagaren garanterar priset;
 • Höjden av avgiften för distanskommunikation om kostnaderna för användning av tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den vanliga grundavgiften för det använda kommunikationsmedlet;
 • Om avtalet kommer att arkiveras efter slutförandet och hur konsumenten kan komma åt det;
 • Sättet som konsumenten kan kontrollera och eventuellt korrigera de uppgifter han har lämnat inom ramen för avtalet före avtalet ingås;
 • Andra språk än nederländska där avtalet kan ingås;
 • Företagarens överensstämmelse med uppförandekoderna och hur konsumenten kan konsultera dessa uppförandekoder elektroniskt; och
 • Minsta varaktigheten för avtalet på distans vid långvarig transaktion. Valfritt: tillgängliga storlekar, färger, materialtyper.

 

Artikel 5 – Avtalet

Avtalet träder, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, i kraft vid tidpunkten för konsumentens acceptans av erbjudandet och uppfyllande av de därmed föreskrivna villkoren.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar företagaren omedelbart mottagandet av accepten av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta accept inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten avbryta avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa den elektroniska överföringen av data och se till att en säker webbmiljö finns. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för detta ändamål.

Företagaren kan, inom ramen för gällande lagstiftning, kontrollera om konsumenten kan uppfylla sina betalningsåtaganden samt alla fakta och omständigheter som är relevanta för ett ansvarsfullt ingående av avtalet på distans. Om företagaren, baserat på denna undersökning, har skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att avvisa eller koppla speciella villkor till en beställning eller förfrågan med motivering.

Företagaren kommer att bifoga följande information till konsumenten, skriftligt eller på ett sådant sätt att den kan sparas på ett hållbart medium, med avseende på produkten eller tjänsten:

 • adressen till företagarens etablering där konsumenten kan klaga;
 • villkoren för och förfarandet för att utnyttja ångerrätten, eller ett tydligt meddelande om att ångerrätten inte gäller;
 • information om garantier och efterföljande service efter köpet;
 • uppgifterna enligt artikel 4, punkt 3, i dessa villkor, om företagaren inte redan har tillhandahållit dessa uppgifter till konsumenten före ingåendet av avtalet;
 • uppsägningsvillkoren för avtalet om avtalet varar längre än ett år eller är av obestämd varaktighet.
 • I fall av en långvarig transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.
 • Varje avtal ingås under förutsättning av tillräcklig tillgänglighet för de aktuella produkterna.

  Artikel 6 – Ångerrätt
  Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att inom 14 dagar från mottagandet av produkten säga upp avtalet utan att ange någon anledning. Ångerfristen börjar löpa dagen efter att konsumenten eller en av konsumenten utsedd och för företagaren känd representant mottagit produkten.

  Under ångerfristen kommer konsumenten att handskas försiktigt med produkten och dess förpackning. Han kommer bara att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt, ska han returnera produkten till företagaren med alla medföljande tillbehör och - om det är rimligt - i det ursprungliga skicket och förpackningen i enlighet med de rimliga och klara anvisningar som företagaren har tillhandahållit.

  Om konsumenten vill utöva sin ångerrätt måste han meddela detta inom 14 dagar efter mottagandet av produkten till företagaren. Meddelandet om ångerrätten måste lämnas av konsumenten via skriftligt meddelande/e-post. Efter att konsumenten har meddelat att han vill utöva sin ångerrätt måste han returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, exempelvis genom ett bevis på sändning.

  Om kunden inte har meddelat sin önskan att utöva sin ångerrätt eller om han inte har returnerat produkten till företagaren efter förfallodagen enligt stycke 2 och 3, är köpet giltigt.

  Artikel 7 – Kostnader vid ångerrätt
  Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt är kostnaderna för att returnera produkterna för konsumentens räkning.

  Om konsumenten har betalat ett belopp kommer företagaren att återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter ångeran. Detta förutsätter dock att produkten redan har mottagits av webbutiken eller att ett slutfört bevis på återgången kan presenteras.

  Artikel 8 – Undantag från ångerrätt
  Företagaren kan undanta konsumentens ångerrätt för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Undantag från ångerrätten gäller endast om företagaren har tydligt angivit detta i erbjudandet, åtminstone i god tid före ingåendet av avtalet.
  Undantag från ångerrätten är endast möjliga för produkter:
 • som har skapats enligt konsumentens specifikationer;
 • som är uppenbart personliga i naturen;
 • som av sin natur inte kan returneras;
 • som kan förstöras eller föråldras snabbt;
 • vars pris är knutet till fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;
 • för lösa tidningar och tidskrifter;
 • för ljud- och videoinspelningar samt datorprogram där konsumenten har brutit förseglingen.
 • för hygienprodukter där konsumenten har brutit förseglingen.

  Undantag från ångerrätten är endast möjliga för tjänster:
 • som rör logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter att utföras på en viss dag eller under en viss period;
 • där leverans med konsumentens uttryckliga samtycke har påbörjats innan ångerfristen har löpt ut;
 • som rör vadslagning och lotterier.

 

Artikel 9 – Priset

Under den i erbjudandet angivna giltighetstiden kommer priserna på de erbjudna produkterna och/eller tjänsterna inte att höjas, förutom prisändringar som följer av ändringar i momsatsen.

I avvikelse från det föregående kan företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är bundna till fluktuationer på finansmarknaden och där företagaren inte har något inflytande över, till variabla priser. Denna bundenhet till fluktuationer och det faktum att eventuella angivna priser är riktmärken anges i erbjudandet.

Prishöjningar inom 3 månader efter ingåendet av avtalet är endast tillåtna om de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser.

Prishöjningar från och med 3 månader efter ingåendet av avtalet är endast tillåtna om företagaren har avtalat om detta och:

 • de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller bestämmelser; eller
 • konsumenten har rätt att säga upp avtalet från och med dagen då prisändringen träder i kraft.

Leverans enligt artikel 5.1 i lagen om mervärdesskatt 1968 äger rum i det land där transporten påbörjas. I detta fall äger leveransen rum utanför EU. Som ett resultat kommer moms eller tullavgifter att tas ut av mottagaren av varorna från post- eller kurirtjänsten. Följaktligen kommer ingen moms att faktureras av företagaren.

Samtliga priser är föremål för tryckfel och felaktigheter. Inga anspråk på skadestånd för konsekvenserna av tryckfel och felaktigheter accepteras. I händelse av tryckfel och felaktigheter är företagaren inte skyldig att leverera produkten enligt det felaktiga priset.

 

Artikel 10 - Överensstämmelse och Garanti

Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på kvalitet och användbarhet samt gällande lagar och/eller myndighetsföreskrifter vid tidpunkten för avtalets ingående. Om överenskommet garanterar företagaren också att produkten är lämplig för användning som avviker från normal användning.

En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande enligt avtalet gentemot företagaren.

Eventuella fel eller felaktigt levererade produkter måste meddelas skriftligen till företagaren inom 14 dagar efter leverans. Retur av produkter ska göras i originalförpackning och i nyskick.

Företagarens garantiperiod överensstämmer med tillverkarens garantiperiod. Företagaren ansvarar dock aldrig för produkternas slutliga lämplighet för varje individuell användning av konsumenten eller för rådgivning om användning eller tillämpning av produkterna.

Garantin gäller inte om:

 • Konsumenten själv har reparerat och/eller bearbetat de levererade produkterna eller har låtit tredje part reparera och/eller bearbeta dem.
 • De levererade produkterna har utsatts för abnorma förhållanden eller på annat sätt har hanterats vårdslöst eller i strid med företagens anvisningar och/eller behandlats på förpackningen.
 • Bristfälligheten helt eller delvis är resultatet av regler som myndigheterna har fastställt eller kommer att fastställa för arten eller kvaliteten på de använda materialen.

 

Artikel 11 - Leverans och utförande

Företagaren kommer att iakta största möjliga omsorg vid mottagandet och utförandet av beställningar av produkter.

Med beaktande av vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar snarast möjligt men senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har godkänt en längre leveranstid.

Om leveransen är försenad, eller om en beställning inte kan utföras helt eller delvis, kommer konsumenten att meddelas detta senast 30 dagar efter att han har lagt beställningen. I så fall har konsumenten rätt att säga upp avtalet utan kostnad och rätt till eventuell skadestånd.

Vid uppsägning enligt föregående punkt kommer företagaren att återbetala det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter uppsägningen.

Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig kommer företagaren att anstränga sig för att tillhandahålla en ersättningsprodukt. Senast vid leveransen kommer det att meddelas tydligt och begripligt att en ersättningsprodukt levereras. Vid ersättningsprodukter kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaden för eventuell retur är företagarens ansvar.

Risken för skador och/eller förlust av produkter ligger hos företagaren fram till leveransen till konsumenten eller en förut utsedd och för företagaren känd representant, såvida inte något annat är uttryckligen överenskommet.

 

Artikel 12 - Långvariga avtal: Varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning

Konsumenten kan när som helst säga upp ett avtal som ingås för obestämd tid och som syftar till att regelbundet leverera produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster, i enlighet med överenskomna uppsägningsregler och med en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten kan säga upp ett avtal som ingås för bestämd tid och som syftar till att regelbundet leverera produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster, när som helst vid slutet av den bestämda perioden, i enlighet med överenskomna uppsägningsregler och med en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten kan säga upp avtalen som anges i de tidigare punkterna:

 • när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
 • åtminstone på samma sätt som de ingåtts av honom;
 • alltid med samma uppsägningstid som företagaren har stipulerat för sig själv.

Förlängning

Ett avtal som ingås för bestämd tid och som syftar till att regelbundet leverera produkter (inklusive elektricitet) eller tjänster får inte förlängas eller förnyas tystlåtande för en viss period.

I avvikelse från det föregående punkten får ett avtal som ingås för bestämd tid och som syftar till att regelbundet leverera dagliga, veckovisa och månatliga tidningar och tidskrifter förlängas tystlåtande för en viss period på högst tre månader, om konsumenten kan säga upp det förlängda avtalet i slutet av förlängningen med en uppsägningstid på högst en månad.

Ett avtal som ingås för bestämd tid och som syftar till att regelbundet leverera produkter eller tjänster kan bara förlängas tystlåtande för obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp det med en uppsägningstid på högst en månad och en uppsägningstid på högst tre månader om avtalet syftar till att regelbundet leverera dagliga, veckovisa och månatliga tidningar och tidskrifter.

Ett avtal med begränsad varaktighet för att regelbundet introducera dagliga, veckovisa och månatliga tidningar och tidskrifter (prov- eller introduktionsprenumeration) förlängs inte tystlåtande och avslutas automatiskt efter att prov- eller introduktionstiden har löpt ut.

Om ett avtal har en längre varaktighet än ett år har konsumenten rätt att säga upp avtalet när som helst efter ett år, med en uppsägningstid på högst en månad, om skälighet och skälighet inte motsätter sig uppsägningen före avtalets slut.

 

Artikel 13 - Betalning

Om inte något annat har överenskommits måste de belopp som konsumenten är skyldig att betala betalas inom 7 arbetsdagar efter starten av ångerrätten enligt artikel 6 punkt 1. I fallet med ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna tidsfrist efter att konsumenten har mottagit bekräftelsen av avtalet.

Konsumenten har skyldighet att omedelbart meddela företagaren om felaktigheter i de angivna eller meddelade betalningsuppgifterna.

Vid betalningsmiss från konsumenten har företagaren rätt, med undantag för lagstadgade begränsningar, att ta ut rimliga kostnader som tidigare meddelats konsumenten.

 

Artikel 14 - Klagomålsförfarande

Klagomål angående genomförandet av avtalet måste lämnas in till företagaren inom 7 dagar efter det att konsumenten har upptäckt bristerna, och de måste vara fullständigt och tydligt beskrivna.

Klagomål som har lämnats in till företagaren besvaras inom 14 dagar från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en längre bearbetningstid kommer företagaren att svara inom 14 dagar med ett mottagningsmeddelande och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

Om ett klagomål inte kan lösas genom samförstånd uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningen.

Ett klagomål påverkar inte företagarens skyldigheter, om inte företagaren uttryckligen angett något annat.

Om ett klagomål anses vara befogat av företagaren kommer företagaren att, efter eget val, kostnadsfritt ersätta eller reparera de levererade produkterna.

 

Artikel 15 - Tvister

Avtal mellan företagaren och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor omfattas enbart av nederländsk lag, även om konsumenten bor utomlands.